Zeleni telefon u 2016. – šta su građani sve prijavljivali?

Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.

Na Zeleni telefon Udruge Žmergo zaprimljeno je ukupno 99 prijava od kojih se 57,6% odnosi na OTPAD.

zt-prijave-2016

Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom.

 

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po kategorijama u 2016.

 2016 Broj po kategorijama

U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.

U urbanim sredinama prijave se uglavnom odnose na lošu infrastrukturu za odvajanje otpada (premali broj spremnika, premali broj spremnika za odvajanje i slično) i mogućnost aktivnog sudjelovanja građana u procesu recikliranja otpada (upiti o pravilnom zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, upiti vezani za rad reciklažnih dvorišta i slično). Aktivisti Zelenog telefona Zelene Akcije koji pokriva i područje Grada Zagreba smatraju da je takvo sustavno zanemarivanje odvajanja i recikliranja rezultiralo odlaganjem više od 90% komunalnog otpada na Jakuševcu.

Na rubovima gradova i u ruralnim sredinama pak prijave se odnose na lokacije ilegalnih odlagališta otpada.

Unutar kategorije zelenilo zaprimljeno je 346 prijava što je 13,51% u odnosu na ukupan broj prijava. Građane uznemirava netransparentno gospodarenje javnim zelenim površinama, uništavanje zelenih površina, ambrozija ma privatnim površinama tokom ljetnih mjeseci.

Mnoštvo je problema prijavljeno i unutar kategorije voda, 197 prijava što je 7,69% u odnosu na ukupan broj prijava. Sistem javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava u malim naseljima diljem Hrvatske ne postoji. Problem nastaje kada pojedinci nepropisno ispuštaju otpadne i fekalne vode izravno u okoliš i uzrokuju razna onečišćenja.

U nekoliko županija aktivisti Zelenih telefona zaprimili su prijave vezanih za zahvate na rijekama –   izgradnju malih hidroelektrana pri čemu se nisu poštovali propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša.

Unutar kategorije gradnja zaprimili smo 195 prijava što je 7,61% u odnosu na ukupan broj prijava. Najveći broj prijava unutar ove kategorije odnosi se na bespravnu gradnju.  Ona je gorući problem u “priobalnim područjima” gdje se vrši neplansko nasipavanje mora, betonizacija pomorskog dobra itd.

Više od 60% prijava građana je uspješno riješeno.

U 2017. godini cilj nam je da još više potaknemo građane na rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša te da građane i dalje nastavimo informirati i poticati na prijavljivanje problema u okolišu i intenziviramo suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave.

072 123 456 je broj Zelenog telefona,  servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

Kao što je slučaj i kod Mreže Zelenih telefona jest kontinuirano velik broj prijava u kategoriji OTPAD. Tako se je tijekom 2015. godine čak 62% od ukupnog broja prijava odnosio upravo na ovu kategoriju. Unutar ove kategorije suočavano se istim tipom prijava kao i kolege iz Mreže. Ta je brojka na razini prethodnih godina što nam pokazuje kako problemi s otpadom već niz godina izazivaju najveću pozornost kod građana. No, važno je naglasiti da pored prijava divljih odlagališta otpada iz godine u godinu raste i broj onih koje se odnose na upite vezane za odlaganje i zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada (npr. stari kućanski aparati, tekstil, stari lijekovi, boje i lakovi i sl.), koje nam govore da se kod građana povećava razina svijesti o potrebi pravilnog zbrinjavanja otpada.

Od ostalih kategorija najviše se ističe VODA – MORE te ZELENILO. More je vezano uz  u vieš navrata prijavljen izljev katrana u Urinju, Kostrena, ali i na smeđe mrlje koje su se usred velikih kiša pojavile na moru (Rijeka, Opatija i Kostrena). Prijave u kategoriji ZELENILO uglavnom su se odnosile na probleme vezane za privatne i javne zelene površine (rušenja stabala i sl.). Pod kategoriju RAZNO uglavnom spadaju pitanja kako se dobije ekološki certifikat ili gdje se mogu nabaviti ekološki proizvodi što govori o sve većoj svijesti građana i poljoprivrednika o važnosti ekološke poljoprivrede.

Iako je cilj Zelenih telefona da potakne građane na aktivno sudjelovanje i samostalno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu činjenica je da su najveći dio Vaših prijava aktivisti Zelenih telefona prenosili nadležnim institucijama i rješavali samostalno.

U ovom razdoblju čak 69,7% prijava je anonimno što nam sugerira na strah od javnog istupanja prisutan kod građana. Među prijaviteljima prevladavaju žene sa 57,6%  u odnosu na 25,3% muškaraca.

anonimnost

U Žmergu većina poziva dolazi iz bliže okolice, područje Liburnije (Opatija, Rijeka, Kostrena), gotovo pa podjednako iz urbanih i ruralnih sredina.

po-gradovima

Zeleni telefon Udruge Žmergo prvi put je zazvonio na Svjetski dan zaštite okoliša 5. 6. 1995. do danas je na Zeleni telefon Udruge Žmergo pristiglo ukupno 1228 prijava građana. U početku je Zeleni telefon Žmerga pokrivao područje grada Opatije te se polako područje širio da bi od 1998. godine pokrio cijelo područje Primorsko-goranske županije. Statistike poziva kroz godine pokazuju izrazito mali broj prijava van područja Liburnije. Mišljenja smo da je razlog tome neinformiranost tamošnjih građana o postojanju Zelenog telefona Udruge Žmergo stoga nam je cilj što više se približiti lokalnoj zajednici kako bi ih potaknuli na aktivnije sudjelovanje u rješavanju pitanja vezanih za okoliš i prirodu.