Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima

Puni naziv projekta: Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima

Puni  naziv projekta na engleskom: Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources

 

banner_logos_HR

Projekt financira EU u sklopu IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i jačanje institucija” za 2012. godinu i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Program: “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”.

Nositelj projekta:       Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode

Partneri:                      Udruga Žmergo, Zelena akcija/FoE Hrvatska

Suradnici na projektu su: Grad Karlovac, Karlovačka županija, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Matulji, Grad Opatija, Grad Samobor, Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Trajanje:  24 mjeseca

VRIJEDNOST PROJEKTA:   187.952,43 eura

SREDSTVA EUROPSKE UNIJE:  178.554,81 eura

Ciljevi projekta:

Čvrsta i dugotrajna partnerstva osnovni su preduvjet osiguranja učinkovite i sustavne zaštite okoliša i prirode. Cilj ovog projekta je poboljšanje transparentnosti procesa donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša kako bi se spriječila korupcija u Hrvatskoj, a posebno u ciljanim županijama (Karlovačka i Primorsko-goranska). Iskustva drugih zemalja pokazuju da se razina korupcije u postupcima zaštite okoliša smanjuje proporcionalno s jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša i u borbi protiv korupcije u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez povećanja i izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, oblikovanju i praćenju zaštite okoliša i prirode, njihov utjecaj na održivi razvoj i politike zaštite okoliša je nemoguć.

Aktivnosti: edukacija o transparentnosti i otvorenom upravljanju za borbu protiv korupcije,aktivnosti oko sveobuhvatnog odlučivanja u postupcima zaštite okoliša i transparentnog upravljanja prirodnim resursima te aktivnosti podizanja svijesti javnosti o načinima aktivnog uključivanja u procese odlučivanja.

  1. Poboljšanje partnerstva i suradnje s regionalnim / lokalnim tijelima i organizacijama civilnog društva kao preduvjeta za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez uključivanja i dijaloga svih dionika nemoguće je osigurati transparentno upravljanje prirodnim resursima.

Aktivnosti: zajedničko sudjelovanje lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u gotovo svim aktivnostima, uključivanje građana u javnim raspravama i praktičnim rješenjima za probleme zaštite okoliša i prirode, povećano razumijevanje lokalnih vlasti o važnosti uključivanja svih društvenih skupina / dionika u procesu donošenja odluka kako bi se postavili uvjeti za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima na lokalnoj razini.

 

GRAĐANI SE U PROJEKT MOGU UKLJUČITI:

– ispunjavanjem upitnika

– čitanjem i komentiranjem edukativnog materijala projekta

– uključivanjem u radionice

– sudjelovanjem u javnim raspravama

Tijek provedbe projekta moći možete pratiti na web i Facebook stranici projekta te partnera, kao i na LINKu Žmergove objave vezane uz projekt.

Preuzmite LETAK PROJEKTA na LINKU.