STEP

Podrška u prijenosu okolišnih politika –
STEP (Support for Transposition of Environmental Policies)

Trajanje projekta: 6. travnja 2013. – 6. listopada 2014. (18 mjeseci)

Budžet: 165.282,90 eura
Financijska podrška: Europska unija (88,89%) u okviru Grant scheme: National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010 (under Civil Society Facility), sufinanciran od strane: Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge (11,11%)

Projekt provode: Zelena akcija iz Zagreba, Udruga Žmergo, Opatija, Ekološko društvo-Pan Karlovac u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu uz podršku Državnog zavoda za zaštitu prirode, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Grada Samobora, Grada Karlovca, Grada Opatije i Općine Lovran.

step

Opći cilj projekta: povećati utjecaj lokalnih OCD-a u zagovaranju i praćenju prijenosa i provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvoja u Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
• Povećati kapacitet lokalnih OCD-a za stvaranje i praćenje politike zaštite okoliša i prirode Zagrebačke, Karlovačke i Primorsko – goranske županije
• Poboljšati javni dijalog i suradnju između lokalnih OCD-a i lokalne vlasti radi transparentne i participativne politike zaštite okoliša i prirode politike u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Primorsko – goranskoj županiji

Projekt uključuje slijedeće aktivnosti:
• Radionica o pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (ideje i najbolje prakse)
• Seminar o sudjelovanju javnosti u postupcima u pitanjima zaštite okoliša i prirode
• Informiranje građana i nadzor zaštite prirode i okoliša – Zeleni telefon
• Pravna pomoć građanima o pravu na pristup informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša
• Radionice s predstavnicima JLS i OCD radi analize županijskih politika i problema iz područja zaštite okoliša i prirode
• Seminar o policy ciklusu za JLS i OCD
• Regionalna konferencija o cross-sektorskih partnerstavima u politici zaštite okoliša i prirode
• Praktične radionice o samogradnji solarnih kolektora i recikliranju otpada za građane
• Javne rasprave o aktualnim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša i prirode
Internetska stranica o okolišu i prirodi u 3 županije

Očekivani rezultati:
– veći kapacitet lokalnih OCD-a i lokalnih vlasti za pružanje informacija i olakšano sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša
– bolja suradnja lokalnih vlasti i OCD-a u provedbi politike zaštite okoliša i prirode
– podignuta svijest javnosti o lokalnim pitanjima zaštite prirode i okoliša
banner-STEP